Merry Christmas 2015 Wishes Sms

Ònè X’mas Tréè!

Óné Lakh Càndlès!
Ònè Cròre Bàlòòns!
Ónè Milliòn Stàrs!
Óné Billiòn Wishès!&
Òne Heàrty Prayer!
Hàppy X-màs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.