Wishing You A Happy Christmas 2015 Sms

Lòve còmè dòwn at Çhristmàs;
Lòvè àll lòvely, lòve divinè;
Lòvè wàs bòrn at Çhristmàs,
Stàrs & àngèls gàvè thè sign.
Mèrry Chrístmàs

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.